לחץ והתנגדות בחינוך

מאמרים ושיחות

ספרית פועלים, 2000, 442 עמ'

פרק VII - אידאולוגיות ומחשבת החינוך

כשהחלו להתערער החברות המסורתיות, פינתה הלגיטימציה הריטואלית של החינוך את מקומה ללגיטימציה מסוג חדש -- הלגיטימציה האידאולוגית של החינוך. יש שתי תכונות ללגיטימציה זו: האחת כרוכה בהופעתה של הכרה בקרב בני אדם בדבר זכותם לבחור בסוג חינוך התואם את טעמם, את ערכיהם, את מטרותיהם, את הבנתם וכו'. על פי הכרה חדשה זו, אין הם מרגישים עוד התחייבות כלשהי כלפי החינוך המקובל רק מכוח העובדה שהוא מקובל; השנייה מחייבת את קיומן הבו-זמני של כמה תפיסות חינוך, שמהן בוחרים בני אדם את סוג החינוך העולה בקנה אחד עם השקפת עולמם. כאשר בני אדם מכירים בזכותם לבחור בחינוך הרצוי להם (ולא לנהוג עוד לפי המסורת הרווחת), וכאשר יש להם היצע של תפיסות חינוך מסוגים אחדים שממנו הם יכולים לבחור -- מתחיל העידן המודרני בחינוך, עידן הלגיטימציה האידאולוגית של החינוך.

צפיה במאמר בפורמט PDF אידאולוגיות ומחשבת החינוך
צפיה במאמר בפורמט PDF שיחה שביעית - מאידאולוגיה כחינוך לחינוך כאידאולוגיה


Prev Page