לחץ והתנגדות בחינוך

מאמרים ושיחות

ספרית פועלים, 2000, 442 עמ'

פרק VI - בית הספר ושוויון חברתי

לסוגיית צמצום אי-השוויון בחברה באמצעות בית הספר יש שני היבטים שונים: (א) פוליטי, שעיקרו הרחבת זכותם של רבים ככל האפשר ללמוד בבית הספר; (ב) פדגוגי, שעיקרו התאמת בית הספר עצמו למשימה של צמצום פערים. ההיבט הראשון מתייחס למצב שלפני הכניסה לבית הספר, והשני -- למצב שלאחר הכניסה אליו. המאמר מטפל בהיבט השני, המהותי.

צפיה במאמר בפורמט PDF בית הספר ושוויון חברתי
צפיה במאמר בפורמט PDF שיחה שישית - תעודות לאי-שוויון חברתי


Prev Page