לחץ והתנגדות בחינוך

מאמרים ושיחות

ספרית פועלים, 2000, 442 עמ'
עטיפת הספר במערבולת האידאולוגיות

האסופה "לחץ והתנגדות בחינוך" כוללת מאמרים נבחרים של צבי לם אשר התפרסמו בשלושים השנים שבין 1969 - 1999 ושיחות שניהל (בעקבות המאמרים) עם עורך האסופה בחורף 1999.

מפרקי הספר
(כולל השיחות הנלוות)
הלחץ החינוכי וההתנגדות לחינוך
דפוסים מסורתיים ותהליכי מודרניזציה ביהדות
בית ספר ושוויון חברתי
האידאולוגיות ומחשבת החינוך
חינוך פוליטי וחינוך אידאולוגי - הבחנות
החינוך במאה העשרים - סיכום

המאמרים והשיחות עוסקים בסוגיות הנוגעות לחינוך באופן ישיר ועקיף: לחץ חינוכי והתנגדות לו: איכויות שונות של למידה: הכשרת מורים: מעמד הידע בהוראה: גישות רדיקליות לחינוך: זיקתו של בית הספר לשוויות חברתי: יחסה של האידיאולוגיה למחשבת החינוך: חינוך אידיאולוגי ופוליטי: מאפייני החינוך במאה העשרים: לימודי יהדות בבתי הספר: מהותה של היהדות: מתחים באידיאולוגיה הציונית: גורמי הקיטוב בחברה הישראלית, ועוד.

המאמרים והשיחות עוסקים בחינוך מתוך פרספקטיבה רחבה ומעמיקה וחושפים מגמות ורבדים שונים בהגותו של צבי לם.


Prev Page   Top of Page